دسته: گزارش

علل و عوامل پیدایش آسیب های اجتماعی

سپهر فردا/ عدم پای بندی به هنجارهای اجتماعی موجب پیدایش آسیب اجتماعی است. به گزارش سپهر فردا، مطالعه انحرافات و کجروی های اجتماعی و به اصطلاح، آسیب شناسی اجتماعی (Social Pathology) عبارت است از مطالعه و شناخت ریشه بی نظمی های اجتماعی. در واقع، آسیب شناسی اجتماعی مطالعه و ریشه یابی بی نظمی ها، ناهنجاری […]